Theo dự thảo kế hoạch đến năm 2050 Vân Đồn sẽ là trung tâm kinh tế năng động với tốc độ tăng GRDP 8 tổng giá trị sản xuất đạt trên 930 nghìn tỷ đồng tương ứng GRDP đạt trên 259 nghìn tỷ đồng đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 10 giá trị sản xuất GRDP bình quân đầu người đạt 870 2 triệu đồng người năm Cùng với đó tốc độ tăng dân số của địa phương giai đoạn 2041 2050 là 2 đưa tổng số dân từ 52 nghìn người năm 2019 lên 300 nghìn người vào năm 2050 tạo ra 239 nghìn việc làm

Theo dự thảo kế hoạch, đến năm 2050 Vân Đồn sẽ là trung tâm kinh tế năng động với tốc độ tăng GRDP 8%; tổng giá trị sản xuất đạt trên 930 nghìn tỷ đồng, tương ứng GRDP đạt trên 259 nghìn tỷ đồng; đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 10% giá trị sản xuất; GRDP bình quân đầu người đạt 870,2 triệu đồng/người/năm. Cùng với đó, tốc độ tăng dân số của địa phương giai đoạn 2041-2050 là 2%; đưa tổng số dân từ 52 nghìn người năm 2019 lên 300 nghìn người vào năm 2050; tạo ra 239 nghìn việc làm.
http://baoquangninh.com.vn/…/ubnd-tinh-nghe-bao-c…/index.htm
Tingnan ang Pagsasalin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *